A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Phú Thượng I

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Phú Thượng I tính đến 30/ 5/ 2017

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH PHÚ THƯỢNG I
STT Tổ bộ môn Mã giáo viên Họ tên Tên đăng nhập Mật khẩu Giới tính Ngày sinh Dân tộc Tôn giáo Quốc tịch Nhóm cán bộ Chức vụ phụ trách CMND Ngày cấp Nơi cấp Điện thoại Email Nơi sinh Quê quán Nơi ĐKHKTT Nơi ở hiện nay Trình độ văn hóa Trình độ đào tạo Hình thức hợp đồng
1 Tổ 1 V.07.03.08 Hà Hồng Hạnh hahanhpt1 1.23E+08 Nữ 5/2/1979 Kinh Không Việt Nam Cán bộ quản lý Hiệu trưởng 090737789 5/2/1979 CA Thái Nguyên 0912945307 hahanhthpt1@gmail.com Tràng Xá- Võ Nhai Tràng xá- Võ Nhai- TN La Mạ- Lâu Thượng- Võ Nhai- Tn La Mạ- Lâu Thượng- Võ Nhai- Tn Thạc sĩ Biên chế
2 Tổ 2+3 V.07.03.07 Nguyễn Thị Huyền nguyenhuyenthpt1 1.23E+08 Nữ 17/5/1976 Kinh Không Việt Nam Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng 090697101 15/11/2010 CA Thái Nguyên 0916301895 nguyenhuyenthpt1@gmail.com Đông Cao-Phổ Yên Đông Cao-Phổ Yên-TN Đồng Chăn-Lâu Thượng-Võ Nhai- Thái Nguyên Đồng Chăn-Lâu Thượng-Võ Nhai- Thái Nguyên Đại học Biên chế
3 Tổ 1 V.07.03.08 Tạ Thị Xuân taxuanpt1 1.23E+08 Nữ 27/4/1969 Không Việt Nam Giáo viên 090605851 12/5/2003 CA Thái Nguyên 0911793188 xuanhuupt1@gmail.com BV Võ Nhai Làng Lường- TT Đình Cả- Võ Nhai- TN Làng Lường- TT Đình Cả- Võ Nhai- TN Làng Lường- TT Đình Cả- Võ Nhai- TN Cao đẳng Biên chế
4 Tổ 1 V.07.03.08 Tô Thị Oanh tooanhpt1 1.23E+08 Nữ 27/10/1965 Nùng Không Việt Nam Giáo viên 090483888 9/10/2015 CA Thái Nguyên 0125050988 tooanhpt1@gmail.com BV Võ Nhai Đồng Đăng- Lạng Sơn Làng Phật- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Suối Cạn- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Cao đẳng Biên chế
5 Tổ 1 V.07.03.07 Nguyễn Thị Sen nguyensenpt1 1.23E+08 Nữ 5/3/1976 Không Việt Nam Giáo viên 090695871 ######## CA Thái Nguyên 0977829950 senchung86@gmail.com Phượng Tiến- Định Hóa Phượng Tiến- Định Hóa Làng Lường- TT Đình Cả- Võ Nhai- TN Làng Lường- TT Đình Cả- Võ Nhai- TN Đại học Biên chế
6 Tổ 1 V.07.03.08 Lương Thị Đông luongdongpt1 1.23E+08 Nữ 5/2/1963 Nùng Không Việt Nam Giáo viên CA Thái Nguyên Biên chế
7 Tổ 2+3 V.07.03.07 Bùi Thị Lan builanpt1 1.23E+08 Nữ 27/11/1969 Kinh Không Việt Nam Giáo viên 090888575 1/2/2013 CA Thái Nguyên 01643934629 builanpt1@gmail.com Hưng Yên Lệ Xá- Tiên Lữ- Hưng Yên Phố Thái Long- TT Đình Cả- VN- TN Phố Thái Long- TT Đình Cả- VN- TN Đại học Biên chế
8 Tổ 2+3 V.07.03.08 Hoàng Thị Phượng hoangphuongpt1 1.23E+08 Nữ 18/2/1967 Nùng Không Việt Nam Giáo viên 090576815 29/4/2005 CA Thái Nguyên Biên chế
9 Tổ 2+3 V.07.03.07 Nông Thị Lương nongluongpt1 1.23E+08 Nữ 24/12/1966 Nùng Không Việt Nam Giáo viên 090483788 12/9/2016 CA Thái Nguyên 0917133890 nongluongpt1@gmail.com BV Võ Nhai Phố Thái Long- TT Đình Cả- VN- TN Phố Thái Long- TT Đình Cả- VN- TN Phố Thái Long- TT Đình Cả- VN- TN Đại học Biên chế
10 Tổ 2+3 V.07.03.08 Hoàng Thị Nơi hoangnoipt1 1.23E+08 Nữ 23/1/1968 Nùng Không Việt Nam Giáo viên 090576825 10/6/2006 CA Thái Nguyên 01696361081 hoangnoipt1@gmail.com BV Võ Nhai Thiên Thuật- Bình Gia- Lạng Sơn Na Phài- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Na Phài- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Cao đẳng Biên chế
11 Tổ 4+5 V.07.03.08 Nông Thị Mến nongmenpt1 1.23E+08 Nữ 26/12/1974 Tày Không Việt Nam Giáo viên 090647466 10/6/2006 CA Thái Nguyên nongthimen74@gmail.com BV Võ Nhai Phú Thượng-Võ Nhai-TN Nà Pheo- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Nà Pheo- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Biên chế
12 Tổ 4+5 V.07.03.08 Hoàng Thị Thắm hoangthampt1 1.23E+08 Nữ 15/10/1968 Nùng Không Việt Nam Giáo viên CA Thái Nguyên Biên chế
13 Tổ 4+5 V.07.03.07 Triệu Thị Kim Thành trieuthanhpt1 1.23E+08 Nữ 28/5/1971 Tày Không Việt Nam Giáo viên 090598422 10/6/2006 CA Thái Nguyên 01238598925 kimthanhpt1@gmail.com BV Võ Nhai Phúc Chu- Định Hóa- Thái Nguyên Cao Lầm- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Cao Lầm- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Đại học Biên chế
14 Tổ 4+5 Lê Thị Phương lephuongpt1 1.23E+08 Nữ 25/7/1990 Không Việt Nam Giáo viên CA Thái Nguyên Biên chế
15 Tổ 4+5 V.07.03.07 Nguyễn Thị Hảo nguyenhaopt1 1.23E+08 Nữ 26/4/1962 Tày Không Việt Nam Giáo viên 090598401 11/6/2009 CA Thái Nguyên 0911817355 nguyenhaopt1@gmail.com BV Võ Nhai Phú Thượng-Võ Nhai-TN Suối Cạn- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Suối Cạn- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Đại học Biên chế
16 Tổ 2+3 V.07.03.08 Ma Văn Luận maluanpt1 1.23E+08 Nam 17/1/1976 Tày Không Việt Nam Giáo viên CA Thái Nguyên Biên chế
17 Tổ 1 V.07.03.08 Mông Thị Loan mongloanpt1 1.23E+08 Nữ 24/4/1991 Nùng Không Việt Nam Giáo viên 091681077 1/6/2013 CA Thái Nguyên 0911815326 thanhloanpt1@gmail.com BV Võ Nhai Phú Thượng-VN-TN Phú Thượng-VN-TN Làng Cao- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Biên chế
18 Tổ 4+5 Nông Thị Hiếu nonghieupt1 1.23E+08 Nữ 24/4/1980 Nùng Không Việt Nam Giáo viên 090884115 2/9/2013 CA Thái Nguyên 0983255399 nonghieupt1@gmail.com Thịnh Đức- Thái Nguyên Thịnh Đức- Thái Nguyên Cao Lầm- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Cao Lầm- Phú Thượng- Võ Nhai- Thái Nguyên Đại học Biên chế
19 Tổ 1 V.07.03.07 Nguyễn Tuấn Anh nguyenanhpt1 1.23E+08 Nam 23/9/1984 Kinh Không Việt Nam Giáo viên CA Thái Nguyên Biên chế
20 Tổ 4+5 Lý Thị Thủy lythuypt1 1.23E+08 Nữ 28/4/1981 Nùng Không Việt Nam Giáo viên 090809041 19/4/2015 CA Thái Nguyên 01272054999 lythithuypt1@gmail.com BV Võ Nhai Tràng xá- Võ Nhai- TN Làng Lường- TT Đình Cả- Võ Nhai- TN Làng Lường- TT Đình Cả- Võ Nhai- TN Đại học Biên chế
21 Tổ 4+5 V.07.03.07 Hà Thị Tâm hatampt1 1.23E+08 Nữ 30/3/1982 Kinh Không Việt Nam Giáo viên 090925239 21/3/2001 CA Thái Nguyên 0972842703 hathanhtampt1@gmail.com Đồng Hỷ Minh Lập- Đồng Hỷ- TN Làng Lai- La Hiên- Võ Nhai- TN Làng Lai- La Hiên- Võ Nhai- TN Đại học Biên chế
22 Tổ 2+3 Lăng Thị Lương langluongpt1 1.23E+08 Nữ 29/9/1985 Nùng Không Việt Nam Giáo viên CA Thái Nguyên Biên chế
23 Tổ văn phòng Mông Thùy Dương mongduongpt1 1.23E+08 Nữ 26/11/1990 Dao Không Việt Nam Nhân viên 091579391 30/9/2006 CA Thái Nguyên 01696812523 thuyduongthpt1@gmail.com Lâu Thượng-VN-TN Lâu Thượng-VN-TN TT Đình Cả- Võ Nhai- TN TT Đình Cả- Võ Nhai- TN Đại học Biên chế
24 Tổ văn phòng V.07.03.08 Nông Thanh Huế nonghuept1 1.23E+08 Nữ 13/12/1987 Nùng Không Việt Nam Nhân viên 091510864 3/4/2005 CA Thái Nguyên 0965301305 nonghue121387@gmail.com Phú Thượng-VN-TN Phú Thượng-VN-TN Phú Thượng-VN-TN Cao lầm-Phú Thượng-VN-TN Đại học Biên chế
25 Tổ văn phòng Dương Thị Hoàn duonghoanpt1 1.23E+08 Nữ 11/6/1979 Kinh Không Việt Nam Nhân viên 090854645 8/12/2013 CA Thái Nguyên 0915657600 hoanhungpt1@gmail.com Phú Bình Dương Thành- Phú Bình-TN Lâu Thượng- Võ Nhai- TN Đồng Chăn- Lâu Thượng- VN-TN Trung cấp Biên chế
26 Tổ văn phòng La Thị Hồ lahopt1 1.23E+08 Nữ Nùng Không Việt Nam Nhân viên CA Thái Nguyên
27 Tổ 1 Hoàng Thị Nguyệt hoangnguyetpt1 1.23E+08 Nữ 13/07/1989 Kinh Không Việt Nam Giáo viên 091510448 23/01/2003 CA Thái Nguyên 01674678591 hoangnguyet591@gmail.com Tràng Xá- Võ Nhai- TN Tràng Xá- Võ Nhai- TN Tân Thành-Tràng Xá- Võ Nhai-TN Đồng Chăn- Lâu Thượng- VN-TN Đại học Biên chế
28 Tổ 2+3 Hoàng Tuấn Anh hoanganhpt1 Nam Không Việt Nam Giáo viên Lâu Thượng-VN-TN Lâu Thượng-VN-TN Lâu Thượng-VN-TN La Hóa-Lâu Thượng-VN-TN Đại học Biên chế
Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 44
Tháng 08 : 945
Năm 2022 : 13.282